Vol 1, No 1 (2007)

Table of Contents

Articles

Hertoto Dwiyoso, Yohanes Hadi Susilo
  JIAE, Vol 1, No 1 (2007),  pp.   
Khusnul Ashar, - Supartono, Setyo Tri Wahyudi
  JIAE, Vol 1, No 1 (2007),  pp.   
Idah Zuhroh, David Kaluge
  JIAE, Vol 1, No 1 (2007),  pp.   
Eko Listiyanto, Asfi Manzilati
  JIAE, Vol 1, No 1 (2007),  pp.   
Viviane Manoppo
  JIAE, Vol 1, No 1 (2007),  pp.   
Moh. Khusaini
  JIAE, Vol 1, No 1 (2007),  pp.   
- Sutikno, - Maryunani
  JIAE, Vol 1, No 1 (2007),  pp.