User Profile

Profile Image

cdykhoa pnthn

Bio Statement

Ly do vi sao cac ban tre lai lua chon hoc nganh Dieu duong truong Cao dang Y te Hn

Trong khi cac truong khac dang con phai tim cho minh nhung phuong an khac nhau de thu hut duoc cac thi sinh theo hoc thi truong Cao dang Y te Hn – Cao dang Y khoa Pham Ngoc Thach nganh Dieu duong lai co the thu hut duoc dong dao thi sinh dang ky xet tuyen. Vay nen ly do gi de nganh Dieu duong truong Cao dang Y te Hn lai co them nhung suc hut den vay?

Nganh Dieu duong thieu nhan luc tram trong

Nganh Dieu duong dang cho thay duoc tinh trang thieu hut nhan luc va dang bao dong nhung voi cac co so duoc phep dao tao nganh thi lai tuong doi it, dac biet o cac vung mien nui thi lai co rat it dieu duong chat luong. Nham nam bat duoc nhung nhu cau viec lam do, viec cac ban tre co the dang ky duoc theo hoc nhieu cung chinh la dieu thuc su de hieu.

Co hoi hoc tap cao

Nganh Dieu duong tai cac truong dai hoc chua bao gio la de dang boi day la nganh co diem dau vao rat cao, trong khi truong Cao dang Y te Hn lai don gian rat nhieu khi ma cac ban thi sinh chi can tot nghiep THPT la da co the theo hoc. Do la ly do ma truong Cao dang Y te Hn duoc nhieu thi sinh quan tam.

Chat luong dao tao tot

Day la mot ngoi truong co be day lich su va nhat la co so vat chat cung nhu trang thiet bi thuc hanh va doi ngu giang vien gioi luon duoc cho la mot trong so nhung yeu to cot loi de co the tao nen nguon nhan luc gioi. The nen cac thi sinh tap trung dang ky truong Cao dang Y te Hn ngay mot dong hon so voi cac truong khac.

Sau 3 nam hoan thanh chuong trinh hoc tai truong thi cac ban se co duoc nam bat nhung chuyen nganh, ky nang tay nghe tot nhat de hoan thanh moi vi tri cong viec duoc giao sau khi ra truong.

Xem them: Tim hieu thong tin ve nganh duoc tai https://caodangykhoaphamngocthach.com/cao-dang-duoc.html va nhung thong tin moi nhat.

Lien he phong tuyen sinh Truong Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach Tai Ha Noi: Km14, Duong Ngoc Hoi – Xa Ngoc Hoi – Huyen Thanh Tri – TP. Ha Noi.

Dien thoai: 096.153.9898 – 093.351.9898

Website: caodangykhoaphamngocthach.com

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

Xa hoi: https://www.facebook.com/caodangykhoaphamngocthach/

#truongcaodangykhoaphamngocthach #caodangyduochanoi #caodangduochanoi